Smart solutions for multilingual communication

Nouveau Language / allmänna leveransvillkor

Nouveau Language
Veistämönaukio 1- 3
20100 Turku 10
FO-nummer: 0944617-2
Nouveau Language / yleiset toimitusehdot
Ursprung: Förbundet för översättningsbyråerna i Finland r.f. (SKTOL)

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas på sådana uppdrag mellan Nouveau Language (nedan byrån) och en beställare som gäller översättnings- och tolkningstjänster samt kompletterande tjänster och tilläggstjänster i anslutning till dessa (nedan översättningsservice) och som parterna kan komplettera vid behov. Dessa villkor träder i kraft 1.2.2008 och gäller tillsvidare.

2. BESTÄLLARENS OCH BYRÅNS ANSVAR

Beställarens ansvar
Beställaren skall till byråns förfogande ställa alla handlingar som är nödvändiga för det arbete som har beställts och vid behov även hjälpmaterial, såsom tidigare översättningar, termlistor, publikationer, bilder och annan grundläggande information som beställaren förfogar över samt övrig experthjälp. Beställaren skall även ge byrån de utredningar om texten som byrån ber om (till exempel angående oklarheter eller brister i texten).

Innan ett arbete inleds skall beställaren meddela byrån syftet med och målgruppen för den text som skall översättas. Beställaren skall med byrån också avtala om granskningsförfarandet, leveranssättet och leveransformen samt om textens layout.

Byråns ansvar
När byrån tar emot ett arbete skall den utreda uppdraget och säkerställa att beställaren ger tillräckligt med information för att byrån skall kunna leverera ett avtalsenligt översättningsarbete. Om byrån inte får tillräcklig information skall den informera beställaren om detta.

3. PRISSÄTTNING OCH PRISANBUD

Prissättningsgrunder, priser och betalningsvillkor för översättningsservice skall avtalas i förväg. På priset inverkar bland annat följande faktorer: avtalsenlig kvalitetsnivå, textens svårighetsgrad, specialområde, volym och leveranstid. Om priset inte kan fastställas exakt på förhand skall vid behov ges en priskalkyl, som kan preciseras under arbetets gång.

4. LEVERANSTID

När ett arbete beställs skall parterna avtala om leveranstiden. Parterna avtalar separat om eventuella ändringar i tidtabellen.

5. DATASEKRETESS OCH KONFIDENTIALITET

Under avtalsförhållandet och därefter sekretessbelägger beställaren och byrån samtliga handlingar, allt kompletterande material och all övrig information i anslutning till uppdraget som de har fått av varandra och som inte är offentligt tillgängliga. Sekretessplikten gäller inte byrån i fråga om sådan information som byrån redan före ett uppdrag eller därefter med full rätt har fått av en tredje part, vilken inte har förutsatt att informationen skall sekretessbeläggas och vilken inte direkt eller indirekt har fått informationen av beställaren. Beställaren och byrån kan från fall till fall avtala om särskild datasekretess för material och information som på någonderas anmodan skall behandlas konfidentiellt. Beställaren och byrån svarar inom sina egna ansvarsområden för att de lagar och myndighetsbestämmelser som gäller datasekretess iakttas.

6. KORRIGERING ELLER ÄNDRING SAMT GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE AV TEXTER

Byrån skall inom 14 dagar underrättas om sådana brister eller fel i ett arbete vilka har observerats vid granskning av arbetet eller konstaterats på annat sätt. Byrån förbehåller sig rätten att korrigera bristerna och felen inom avtalad tid. Om beställaren önskar göra sådana ändringar i översättningen som inte beror på uppdagade brister eller fel skall ändringarna göras i samråd med byrån. Byrån ansvarar inte för sådana ändringar som beställaren ensidigt gör i texten utan att avtala om detta med byrån.

När en översättning levereras till beställaren för granskning och godkännande skall beställaren ge byrån respons inom avtalad tid. Byrån skall beakta responsen. Byrån förbehåller sig rätten till korrekturläsning av texter som skall tryckas.

7. UPPHOVSRÄTT

Enligt lagen om upphovsrätt (404/1961) har byrån, såvida inte annat avtalas, upphovsrätt till sina översättningar. Byrån överlåter dispositionsrätten till en översättning i den omfattning och det syfte som uppdraget förutsätter.
Såvida inte något annat avtalas har byrån rätt till alla översättningsminnen som bildats utifrån arbeten som har gjorts av byrån.

8. BETALNINGAR

Om beställaren inte iakttar de betalningsvillkor som har avtalats med byrån har byrån rätt att avbryta de uppdrag som är under arbete och fakturera för utfört arbete.

9. FORCE MAJEURE

Byrån skall utan dröjsmål underrätta beställaren om eventuella fall av force majeure, som berättigar både byrån och beställaren att avsäga sig uppdraget, dock sålunda att beställaren förbinder sig att betala för redan utfört arbete. Byrån skall göra sitt bästa för att hjälpa beställaren så att uppdraget kan ges till någon annan leverantör. Med force majeure avses strejk, lockout, arbetskonflikt, uppror, naturkatastrof, krigstillstånd, plötslig sjukdom eller annat oöverstigligt hinder som klart kan påvisas ha bidragit till att byrån inte har kunnat genomföra uppdraget på avtalat sätt.

10. MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH BYRÅNS ERSÄTTNINGSANSVAR

Meningsskiljaktigheter mellan beställaren och byrån skall avgöras genom förlikning. Parterna kan vända sig till Förbundet för översättningsbyråerna i Finland r.f.:s styrelse, varvid styrelsen på begäran ger ett utlåtande i ärendet. Meningsskiljaktigheter i vilka parterna inte kan förlikas avgörs enligt finsk lag i Åbo tingsrätten.

Byråns ersättningsansvar begränsas till högst beloppet av arvodet för uppdraget. Byrån ansvarar inte för indirekta eller medelbara skador som föranleds av en översättning.

11. PÅ TOLKNINGEN AV DE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOREN TILLÄMPAS FINSK LAG.